top of page
ボートの上の漁師

PRIVACYNOTICE

Privacy Notice of web site mkthailand.com

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์mkthailand.com

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บริษัท เอ็มเค สโมกด์ ฟิช จำกัด(“MK SMOKED FISH”) ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและ/หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook, Google, Line เป็นต้น  จะได้รับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

 

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ คำนิยามที่ใช้ในนโยบายนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดดังนี้:

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง หากถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลสามารถระบุตัวตนไปถึงหรือระบุตัวได้

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคค

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล” (DPO) หมายถึง คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานบริษัท และประธานบริษัทมีความรับผิดชอบดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมถึงรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

“คณะกรรมการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล” (PDPC) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลและออกมาตรการ หรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง ข้อยกเว้นทางกฎหมาย ที่อนุญาตให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ จากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะเจาะจงตามข้อ 3 ของนโยบายฉบับนี้

 

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่MK SMOKED FISHท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้MK SMOKED FISHไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี MK SMOKED FISHขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

 2. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบสถานะของนิติบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ก่อนการทำสัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาเช่า สัญญาจ้างเหมา และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท

 3. เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดบัญชีลูกค้าหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิก การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การจัดเตรียมสินค้าและ/หรือบริการ การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย การคืนสินค้า และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ

 4. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทําแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

 5. เพื่อความจำเป็นสำหรับMK SMOKED FISH ในการก่อตั้งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย

 6. จัดการความเสี่ยง ติดตามผล จัดการภายในองค์กร เช่น บันทึกกล้องวงจรปิด เป็นต้น

 1. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

MK SMOKED FISHอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังMK SMOKED FISH, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร (กรณีขอคืนเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด)

 2. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูล

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

MK SMOKED FISH อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นในขอบเขตที่จำเป็น และเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้ ความยินยอมของท่าน หรือตามฐานของกฎหมาย โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นและเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือตามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. หน่วยงานของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระภาษี คดีเกี่ยวกับการละเมิดสัญญา ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 2. ผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน

 3. บริษัทแม่ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลง

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

MK SMOKED FISH จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

 1. ความยินยอม

 2. MK SMOKED FISH อาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาทิ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความชอบพฤติกรรมและความสนใจของท่านในการออกแบบหรือพัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการโฆษณาสินค้าและบริการที่เฉพาะตัวและตรงความสนใจของท่านรวมถึงการนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการบริการการทำวิจัยและสำรวจผ่านการติดต่อสื่อสารไปยังท่านโดยตรง

ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้MK SMOKED FISH สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยMK SMOKED FISH จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  1. ขอถอนความยินยอมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  2. ขอเข้าถึงขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  3. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  4. ขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  5. ขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

  6. ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  7. ขอให้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมลหรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงMK SMOKED FISH พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่นๆตามที่MK SMOKED FISHร้องขอทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆที่ได้มอบให้แก่MK SMOKED FISH จะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

การใช้สิทธิข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและMK SMOKED FISH อาจจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้เช่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลประโยชน์สาธารณะหรืออาจเป็นกรณีที่คำขอของท่านเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นแต่ไม่ว่าMK SMOKED FISH จะทำตามคำขอของท่านหรือปฏิเสธคำขอของท่านก็ตามMK SMOKED FISH จะตอบกลับคำขอของท่านภายใน30 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านเรียบร้อย

 1. ช่องทางการติดต่อ

MK SMOKED FISH เสนอชื่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มเคสโมกด์ฟิชจำกัด134 หมู่ 2 ตำบลป่ากออำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา82000หรือทางอีเมล์mkfactory2@gmail.com

หากท่านมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของMK SMOKED FISH หรือการประมวลผลข้อมูลหรือหากท่านประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายโปรดส่งอีเมล์mkfactory2@gmail.comหรือส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”บนเว็บไซต์ของเรา

MK SMOKED FISHจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

bottom of page